De conformitat amb l’Article 10 de la LLei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris i de les usuàries de la web www.sinver.org les següents dades d’informació general:

1. El domini “sinver.org” és propietat de “Associació Universitària Sin Vergüenza” (en endavant, “Sin Vergüenza“).

2. Sin Vergüenza és una associació sense ànim de lucre nascuda a Barcelona amb domicili fiscal:

Despatx 204 – Edifici Òmega
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Jordi Girona 1-3
08034 de Barcelona (Espanya)

3. Sin Vergüenza està proveïda de C.I.F. núm. G61183828.

4. Sin Vergüenza es troba inscrita en els següents registres públics:

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb núm. 18728

5. Els usuaris i les usuàries d’aquesta web podran establir una comunicació directa i efectiva amb Sin Vergüenza mitjançant comunicació escrita remesa al domicili indicat al punt 2 d’aquest Avís Legal, mitjançant la opció Contactar del menú de la web, o bé mitjançant el següent correu electrònic: sinver@sinver.org.

Condicions d’Ús

De conformitat amb l’Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris i les usuàries de la web www.sinver.org les següents Condicions d’Ús:

1. Informació General

Les presents Condicions Generals regulen l’ús de la web de l’associació “Associació Universitària Sin Vergüenza” (en endavant, “Sin Vergüenza“), a la qual s’accedeix mitjançant la direcció principal www.sinver.org.

La present web és propietat de Sin Vergüenza. Les dades relatives a aquesta associació poden ser consultades a l’Avís Legal accessible des de la pàgina principal d’aquesta web.

2. Acceptació de les presents Condicions

Els usuaris i les usuàries hauran de llegir les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web, que tenen naturalesa contractual.

L’ús o accés a aquesta web implica el coneixement i plena acceptació de les presents Condicions Generals, de la Normativa dels fòrums, i de les condicions que, en qualsevol moment, pugui establir Sin Vergüenza.

3. Objecte

A través de la web www.sinver.org es facilita als usuaris i les usuàries l’accés i la utilització dels fòrums posats a la seva disposició per Sin Vergüenza, a més d’accés a notícies, esdeveniments, informació general i documentació pròpia de l’associació, tenint en compte que qualsevol d’aquests apartats pot estar restringit únicament a socis i sòcies.

La present web té com a objecte servir d’eina de treball principal per a l’associació, així com crear i mantenir un espai d’interacció entre tots i totes els i les membres de la mateixa, ja siguin socis o sòcies de Sin Vergüenza o només usuaris o usuàries de la web.

4. Condicions d’accés i ús del lloc web

4.1. Registre de l’usuari

La utilització dels fòrums d’aquesta web exigeix del registre previ per part dels usuaris i usuàries, que es comprometen a utilitzar les dades d’accés (nom de l’usuari/a i contrasenya) d’acord amb les següents restriccions:

 • El nom de l’usuari o usuària, escollit per ell/ella mateix/a, no podrà ser contrari a les bones costums generalment acceptades, ni podrà ferir l’honor i la pròpia imatge de tercers, així com tampoc ser discriminatori per raons de sexe, gènere, orientació sexual, raça, edat, religió, ni per cap altra raó.
 • La contrasenya és d’ús exclusiu de l’usuari o usuària titular de la mateixa, i la seva custodia i correcta utilització són única i exclusivament responsabilitat seva. Sin Vergüenza no es farà responsable en cap cas dels perjudicis en què l’usuari o usuària puguin incòrrer com a conseqüència de que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari o usuària.
 • Sin Vergüenza es compromet a complir amb la obligació de secret respecte a la contrasenya utilitzada per l’usuari o usuària.

4.2. Obligació d’ús correcte dels fòrums i de la resta de contingut

 • L’usuari o usuària assumeix la obligació de fer un ús correcte dels fòrums i continguts que integren la present web d’acord amb la Normativa dels fòrums, i sempre respectant les presents Condicions Generals.
 • Els usuaris i usuàries declaren ser majors de 16 anys. En aquest sentit, els i les menors d’edat no emancipats podran fer ús dels fòrums i de la resta de serveis oferts en aquesta web, previ permís dels seus progenitors o representants legals, que es pressuposarà llevat de notificació contrària. Els seus progenitors o representants legals assumiran la responsabilitat derivada de l’actuació dels i les menors davant de qualsevol problema que pogués ocórrer.
 • Els usuaris i usuàries es comprometen a no transmetre o difondre per mitjà d’aquesta web missatges, fotografies, dades o continguts que:
  • Contravinguin o atentin contra els drets fonamentals reconeguts per la llei.
  • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes, discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, raça, religió o ideologia, o qualsevol altra, o en general, siguin contràries a la llei o a l’ordre públic.
  • Estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyi a tercers, llevat d’autorització prèvia per part del seu titular.
  • Fereixin o puguin ferir el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones, o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
  • Continguin virus, caballs de Troya o qualsevol altre material o programa que pugui fer malbé o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

En el cas que concorrin les situacions prèviament citades en aquest punt, els usuaris i usuàries assumiran tota la responsabilitat en què poguessin incòrrer davant de tercers derivades de la seva actuació, exonerant a Sin Vergüenza de qualsevol responsabilitat.

4.3. Restriccions d’accés

Sin Vergüenza es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquesta web a aquells usuaris i usuàries que incompleixin les Condicions Generals d’Ús vigents, sense necessitat de previ avís o justificació.

De la mateixa manera, de cara a l’associació es prendran les mesures que es creguin convenients sempre segons les normes estatutàries.

5. Cookies

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari o usuària per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar.

Aquesta informació permet indentificar-lo com a un usuari o usuària concret/a, i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes visitades.

També és possible que s’utilitzin cookies per registrar les seves visites a la nostra web. Sin Vergüenza pot recopilar informació, inclosa la direcció IP, com a identificació personal. No obstant això, aquesta informació només s’utilitzarà amb finalitats analítiques i es restringirà el seu ús al mínim necessari per dur a terme els anàlisis.

Aquells usuaris i usuàries que no vulguin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador. Malgrat això, la web no es responsabilitza de que la desactivació de les cookies impedeixi un bon funcionament de la pàgina.

Gran part dels navegadors d’avui en dia permeten fer la gestió de les cookies de tres maneres diferents:

 • Les cookies no s’accepten mai.
 • El navegador pregunta a l’usuari o usuària si ha d’acceptar cada cookie.
 • Les cookies s’accepten sempre.

El navegador també pot incloure la possibilitat d’especificar quines cookies han de ser acceptades i quines no. Concretament, l’usuari o usuària pot acceptar alguna de les següents opcions:

 • Rebutjar les cookies de determinats dominis.
 • Rebutjar les cookies de tercers.
 • Acceptar les cookies com a temporals (s’eliminen quan es tanca el navegador).
 • Permetre al servidor crear cookies per un domini diferent.

A més a més, els navegadors poden permetre als usuaris i usuàries veure i esborrar les cookies individualment.

En cap cas s’utilitzen cookies per publicar anuncis en aquesta web.

6. Tràfic del lloc web

Per mitjà dels diferents mètodes de seguiment citats anteriorment, podem registrar noms de domini, direccions IP i tipus de navegadors de les persones que visiten la nostra pàgina. Utilitzem aquesta informació per registrar la totalitat dels patrons de trànsit de tota la web de www.sinver.org. Aquesta informació no guarda correlació amb cap dada personal.

7. Canvis en les Condicions d’Ús

En cas que es dugui a terme un canvi important en les Condicions d’Ús de www.sinver.org es publicarà un avís destacat a la nostra web. Si el canvi afecta a l’ús de la informació personal, l’avís contindrà instruccions sobre com donar-se de baixa de la web.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

8.1. Pels continguts

 • Les informacions: Sin Vergüenza no garantitza la fiabilitat, exactitut, actualitat i utilitat de les notícies enviades pels usuaris i usuàries, o de la resta dels continguts publicats.
 • Els enllaços: La publicació d’un enllaç no implica que existeixi una relació entre www.sinver.org i el contingut enllaçat, ni que s’aprovi.
 • Menors d’edat: Sin Vergüenza no es fa responsable de les conseqüències que puguin causar les accions dels menors d’edat amb la utilització dels nostres serveis. Els progenitors i representants legals seran responsables dels actes duts a terme pels menors d’edat a càrrec seu.

8.2. Pel funcionament de la web

 • Virus: Sin Vergüenza no accepta cap responsabilitat pels danys ocasionats per virus informàtics, absència que no es pot garantir en cap cas.
 • Anomalies tècniques: Sin Vergüenza queda exempta de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament de la web o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable.

Política de Privacitat

De conformitat amb la LLei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, L.O.P.D.), “Associació Universitària Sin Vergüenza” (en endavant, “Sin Vergüenza“), posa en coneixement dels usuaris i les usuàries d’aquest lloc web el següent:

1. L’usuari o la usuària accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre (nom, nick i correu electrònic), o qualsevol dada facilitada a Sin Vergüenza per al seu accés a alguns dels serveis del lloc web (suscripció a llistes de correus, xats, concursos,…), siguin incorporades al corresponent fitxer titularitat de l’associació Associació Universitària Sin Vergüenza amb domicili fiscal al Despatx 204 – Edifici Òmega de la Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Jordi Girona 1-3, 08034 de Barcelona (España).

2. La finalitat de l’emmagatzematge de les dades esmentades al punt anterior serà la de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris i les usuàries, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats i les usuàries registrades a www.sinver.org que permetin dissenyar millores als serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a informar-li, si l’associació ho considerés necessari, d’esdeveniments o notícies de caràcter important.

3. En cap cas compartim informació sobre els o les visitants d’aquest lloc web amb tercers, i en cap cas la pàgina conté publicitat ni s’utilitza la pàgina o les dades que es poden recollir a través d’ella amb fins publicitaris.

4. Sin Vergüenza es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat i assumeix, a aquests efectes, les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix a la L.O.P.D., i demés legislació aplicable. No obstant això, els usuaris i les usuàries han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5. Els usuaris i les usuàries hauran de tenir en compte que els continguts aportats voluntàriament als fòrums, com els seus comentaris, notícies, o informació personal, es considera informació pública i no és confidencial. En tals llocs de comunicació, es corre el perill que d’altres recopilin i utilitzin aquesta informació. Així doncs hauran de tenir cura i de ser responsables al respecte.

6. L’usuari o la usuària podrà exercir els drets reconeguts per la L.O.P.D., en particular, els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades. Els usuaris i les usuàries poden realitzar aquestes accions editant les seves pròpies dades a l’apartat «El meu compte» de la web o enviant una sol·licitut a Sin Vergüenza.

7. Sin Vergüenza es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats i les interessades, bé mitjançant publicació a aquesta mateixa pàgina o a qualsevol altre lloc de la web, o per qualsevol altre medi de comunicació o difusió que es consideri oportú.